top of page

Regulamin 

Poniższe regulaminy określają zasady składania i realizacji Zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.osky-sklep.pl


REGULAMIN IMG IWONA GUBERNAT

 

ROZDZIAŁ I – DEFINICJE:
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Sprzedający – Iwona Gubernat prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą IMG Iwona Gubernat siedziba firmy: ul. FATIMSKA 41a, 31-831 Kraków, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP nadzorowanej przez ministra rozwoju, , NIP: 678-111-68-86, REGON 120912478,

e-mail: firmaosky@gmail.com; telefon kontaktowy: +48  577-520-120 (opłata za połączenie wg taryfy operatora, z usług którego korzysta Użytkownik);
2. Sklep internetowy – platforma internetowa prowadzona przez Sprzedającego w j. polskim pod adresem URL: www.osky-sklep.pl umożliwiająca zawieranie Umów sprzedaży;
3. Zamawiający – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych (co obejmuje także osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu internetowego;
4. Użytkownik – każda osoba korzystająca ze strony Sklepu internetowego;
5. Towar lub Towary – produkowane przez Sprzedającego na indywidualne zamówienie Zamawiającego opatentowane wzorem przemysłowym podnóżki do pedicure, pochłaniacze do pedicure oraz inne produkty oferowane przez Sprzedającego do sprzedaży detalicznej w Sklepie internetowym;
6. Strona Towaru – pojedyncza podstrona na stronie Sklepu internetowego, na której przedstawione są szczegółowe informacje na temat Towaru;
7. Cena – cena brutto Towaru umieszczona obok informacji o Towarze, nie uwzględniająca jednak kosztów dostarczenia Towaru do Zamawiającego, i ewentualnych dodatkowych kosztów, których poniesienie zaakceptował Zamawiający;
8. Zamówienie – oświadczenie woli Zamawiającego złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, wskazujące Towar lub zestaw Towarów określonych do realizacji przez Zamawiającego, zgodnie z niniejszym Regulaminem;
9. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Sprzedającym, a Zamawiającym z wykorzystaniem Sklepu internetowego, tj. zawierana za pomocą środków porozumiewania się na odległość;
11. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z definicją zawartą w art. 22(1) Kodeksu cywilnego;
12. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.);
13. Ustawa konsumencka – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 134 z późn. zm.);
14. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 123 z późn. zm.);
15. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art. 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku (t. jedn. Dz. U. z 2010 r., poz. 2070 z późn. zm.);
16. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.


ROZDZIAŁ II – POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Złożenie Zamówienia na Towary oferowane w Sklepie internetowym i realizacja Zamówień odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Liczba oferowanych Towarów objętych promocją lub podlegających wyprzedaży jest ograniczona. Realizacja Zamówień na takie Towary odbywa się w kolejności, w jakiej zostały one złożone przez Zamawiających, aż do wyczerpania zapasów.
3. Informacje podane w Sklepie internetowym (w szczególności dotyczące Ceny Towarów) nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, stanowią one jedynie zaproszenie do składania ofert określone w art. 71 Kodeksu cywilnego.
4. Wszystkie podane na stronie Sklepu internetowego Ceny są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
5. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu internetowego lub strony www.osky-sklep.pl przez Zamawiających lub Użytkowników do przesyłania niezamówionej informacji handlowej, tzw. spamu w rozumieniu Ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wykorzystywanie Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedającego.
6. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu i poczty elektronicznej. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe dla Użytkownika dysponującego następującym wyposażeniem:
a. komputer PC lub inne urządzenie z dostępem do Internetu;
b. dostęp do Internetu;
c. przeglądarka internetowa, np. Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome lub inna;
d. aktywne konto e-mail.
7. Bezpośredni kontakt ze Sprzedającym jest możliwy mailowo, telefonicznie lub za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego na stronie Sklepu internetowego w zakładce KONTAKT. Wszelkie dane kontaktowe Sprzedającego podane są w niniejszym Regulaminie oraz na stronie Sklepu internetowego w zakładce KONTAKT.
8. Sprzedający informuje, że nie stosuje żadnego Kodeksu dobrych praktyk.


ROZDZIAŁ III – USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:
1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu Użytkownikom dokonywania zakupów w Sklepie internetowym. Usługi te są świadczone 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu. Usługi te są nieodpłatne dla Użytkowników.
2. Użytkownicy nie mogą zamieszczać treści, które mogłyby w jakikolwiek sposób naruszać dobra osobiste osób trzecich, czy Sprzedającego, czy też naruszać jakiekolwiek inne prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, tajemnicę przedsiębiorstwa. Zabronione jest także zamieszczanie przez Użytkowników jakichkolwiek treści o charakterze obraźliwym, naruszających dobre obyczaje, przepisy prawne lub normy społeczne, czy też treści zawierające jakiekolwiek dane osobowe osób trzecich bez ich
zgody, a także treści o charakterze reklamowym. 
3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedającego zawierana jest na czas oznaczony niezbędny do realizacji Umowy sprzedaży. Użytkownik może w każdym czasie nieodpłatnie wypowiedzieć tę umowę. Wypowiedzenie umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez którąkolwiek ze stron pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych Umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
4. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane działanie Sklepu internetowego. W przypadku, gdy usługi oferowane przez Sprzedającego wskazane w niniejszym Regulaminie np. są z nim niezgodne, nie działają prawidłowo, Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Użytkownicy proszeni są o składanie reklamacji w formie elektronicznej na adres e- mail: firmaosky@gmail.com lub w formie pisemnej na adres Sprzedającego. Użytkownicy proszeni są, w celu usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji, o wskazywanie w reklamacji swoich danych osobowych oraz do opisania zgłaszanych zastrzeżeń.
5. Reklamacje związane z usługami świadczonymi drogą elektroniczną przez Sprzedającego rozpatrywane są w terminie do 30 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Użytkownik zostanie poinformowany przez Sprzedającego.


ROZDZIAŁ IV – ZAMÓWIENIE I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY:
1. Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym jest możliwe 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, jednak Sprzedający realizuje Zamówienia jedynie w Dni robocze.
2. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym Zamawiający proszony jest o dokonanie następujących czynności:
a. dokonanie wyboru Towaru, który ma być zakupiony, ilości Towaru, ewentualnie wybór innych charakterystycznych dla danego Towaru parametrów, o ile takie są dostępne do wyboru na Stronie Towaru (np. kolor stelaża, kolor tapicerki), a następnie kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,
b. po wyborze Towarów, kliknięcie w przycisk „Przejrzyj koszyk”, albo w ikonkę koszyka w prawym górnym roku ,
c. następnie należy podać dane do faktury, jeśli Zamawiający chce taki dokument sprzedaży i kliknąć w przycisk „Zamawiam”,
d. podać dane adresowe do wysyłki Towaru, potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem, a w celu zakończenia składania Zamówienia należy kliknąć w przycisk „Zamawiam i płacę”.
3. Po złożeniu przez Zamawiającego Zamówienia, otrzymuje on odpowiedź na e-mail wskazany w Zamówieniu z potwierdzeniem złożenia Zamówienia i z numerem Zamówienia. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili przesłania do Zamawiającego Zamówienia z nadanym numerem Zamówienia. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

4. Do momentu kliknięcia przycisku „Zamawiam i płacę” Użytkownik może w każdej chwili zmienić wcześniej dokonany wybór Towarów, jego ilości lub przerwać proces zamawiania i zrezygnować z Zamówienia. Zamawiający jest związany Regulaminem od chwili dokonania Zamówienia.
5. Treści Umów sprzedaży przechowywane są przez system informatyczny Sklepu internetowego przez okres niezbędny do wykonania Umowy sprzedaży, jednak nie dłużej niż do upływu okresu odpowiedzialności Sprzedającego z tytułu rękojmi.

ROZDZIAŁ V- FORMY PŁATNOŚCI, KOSZTY DOSTAWY:
1. Dostępną w Sklepie internetowym formą płatności jest przedpłata na konto Sprzedającego tradycyjnym przelewem bankowym. Należności za zamówione Towary wraz z kosztami dostawy należy uiszczać na numer konta 16 1050 1445 1000 0097 1450 3779.  
2. Zamawiający proszony jest o wpisanie w tytule przelewu numeru Zamówienia ze Sklepu internetowego otrzymanego w e-mailu potwierdzającym Zamówienie. Dokonanie wpłaty w niepoprawnej kwocie może znacznie wydłużyć termin realizacji Zamówienia,
3. Sprzedający oczekuje na opłacenie Zamówienia przez 5 Dni roboczych od zawarcia Umowy sprzedaży, po tym terminie nieopłacone zamówienia są anulowane.
4. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego podany w potwierdzeniu Zamówienia, co oznacza, że Sprzedający nie rozpocznie realizacji Zamówienie w razie braku zapłaty za Towar.
5. Sprzedający realizuje dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego za pośrednictwem firmy kurierskiej.
6. Koszty dostawy Towarów na adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ponosi Sprzedający, koszt dostawy na inny adres poza Polską, wskazany jest w trakcie składania Zamówienia. Całkowity koszt dostawy Towarów (tj. Cena Towarów wraz z kosztami dostawy Zamówienia) widoczny jest także dla Zamawiającego w mailu potwierdzającym dokonanie Zamówienia. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta.


ROZDZIAŁ VI –  REALIZACJA ZAMÓWIENIA:
1. Dla danego Zamówienia wiążąca jest Cena obowiązująca w momencie złożenia Zamówienia.
2. Na Stronie Towaru widoczne są dla Zamawiającego informacje dot. terminu realizacji Zamówienia i przekazania Towaru do wysyłki do Zamawiającego.
3. Sprzedający realizuje dostawy zamówionych Towarów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz Europy.
4. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru zamówionych Towarów i/lub zapłaty oznaczonej przez Sprzedającego Ceny za Zamówienie.
5. W przypadku, gdy Zamawiający nie jest Konsumentem, Sprzedający zastrzega sobie prawo własności Towaru do momentu zapłaty Ceny, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
6. Przy dostawie Towarów przez firmę kurierską, Zamawiający proszony jest o sprawdzenie, w obecności kuriera, czy zarówno przesyłka, jak i Towary w niej zawarte, nie posiadają uszkodzenia wynikłego z transportu, czy są nienaruszone, zgodne z Zamówieniem. Sprawdzenie przesyłki to bezpłatna usługa, gwarantująca najwyższą jakość usług. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem, Zamawiający proszony jest o spisanie protokoły szkody w
obecności kuriera oraz niezwłoczne zgłoszenie tego faktu do Sprzedającego.
7. Na każdy sprzedany Towar wystawiany jest paragon, a na życzenie Zamawiającego faktura VAT. Dokument sprzedaży stanowi pisemne potwierdzenie treści złożonego Zamówienia.
8. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Towarów bez wad, z wyłączeniem ewentualnych wad
wskazanych w ofercie sprzedaży na poszczególnych Stronach Towarów w Sklepie Internetowym.

9. Aktualny czas realizacji zamówienia podawany jest w komunikacie na stronie po złożeniu zamówienia oraz w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia.

 

ROZDZIAŁ VII –  PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY, REKLAMACJA
TOWARU:
1. Zgodnie z art. 38. ust. 3) Ustawy konsumenckiej, Sprzedający informuje Konsumenta, iż po zamówieniu wybranych (oznaczonych na stronie) Towarów nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny ponieważ przedmiotem Umowy sprzedaży jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
2. Sprzedający wobec Konsumenta ponosi odpowiedzialność za wady Towaru zgodnie z zasadami odpowiedzialności z tytułu rękojmi wskazanymi w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 oraz 556(1) – 576 Kodeksu cywilnego. W razie jakichkolwiek problemów z Towarem Zamawiający nie będący Konsumentem proszony jest o niezwłoczny mailowy kontakt ze Sprzedającym.

3. W przypadku stwierdzenia wad Towaru, Konsument może złożyć reklamację do Sprzedającego przesyłając ją drogą e-mailową na adres poczty elektronicznej: firmaosky@gmail.com lub listownie na adres Sprzedającego.
4. W celu uniknięcia wątpliwości Sprzedający wskazuje, że nie udziela gwarancji na Towary w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego.
5. Konsument wysyłający reklamowany Towar do Sprzedającego proszony jest, w celu usprawnienia przebiegu rozpatrywania reklamacji, o podanie następujących danych: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, nr Zamówienia, adres e-mail oraz o dokładnie opisanie wady Towaru i żądania reklamacyjnego z tytułu rękojmi (naprawa lub wymiana na nowy, obniżenie Ceny, odstąpienie od Umowy sprzedaży w razie istotnej wady Towaru). Składając reklamację Zamawiający proszony jest także o załączenie kopii dowodu zakupu.
6. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedającego.
7. Sprzedający informuje, że wyraża zgodę na rozstrzyganie sporów konsumenckich w trybie ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 2016, poz. 1823).W razie nie uznania reklamacji przez Sprzedającego, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń i zwrócić się o interwencję do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Krakowie, ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków www.krakow.wiih.gov.pl
Szczegółowe procedury skorzystania z pomocy Inspekcji Handlowej dostępne są na stronie internetowej urzędu oraz na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich” i „Ważne adresy”. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Zamawiającego będącego Konsumentem, który chce skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za  pośrednictwem unijnej platformy
internetowej ODR, dostępnej pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr/


ROZDZIAŁ VIII – DANE OSOBOWE:
1. Użytkownik dokonując Zamówienia w Sklepie internetowym, i/lub kontaktując się ze Sprzedającym (mailowo, telefonicznie lub za pośrednictwem formularza kontaktowego) - przekazuje Sprzedającemu swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres, adres email, nr telefonu, ewentualnie nazwa firmy, adres prowadzenia działalności, NIP, adres IP komputera, z którego korzysta Użytkownik podczas korzystania ze Sklepu internetowego).
2. W przypadku dokonania, i/lub kontaktu ze Sprzedającym - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie Umowy sprzedaży, i/lub podejmowanie czynności zmierzających do zawarcia Umowy sprzedaży, czy kontaktu Użytkownikiem, na podstawie żądania Użytkownika, zgodnie z postanowieniami art. 6. ust. 1. lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „Rozporządzeniem RODO”).
3. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający. Podanie danych osobowych w każdej z sytuacji wskazanych w pkt. 1. jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb realizacji celu, dla którego dane zostały pozyskane. Dane osobowe udostępnione Sprzedającemu nie będą przekazywane podmiotom trzecim, innym niż wskazane w Regulaminie (np. firmie kurierskiej, bankom, firmie księgowej), w innym celu niż wskazane w Regulaminie, bez uzyskania uprzedniej odrębnej zgody Użytkownika. Dane Zamawiających mogą być udostępniane jedynie uprawnionym do tego podmiotom, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, np. Państwowej Inspekcji Handlowej, organom ścigania, na ich żądanie. Dane Użytkownika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie podlegają profilowaniu.
4. Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych, w tym praw Użytkownika znajduje się w Polityce prywatności, która stanowi integralną część Regulaminu.


ROZDZIAŁ IX – POZOSTAŁE POSTANOWIENIA:
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Rozporządzenia RODO, a w odniesieniu do Konsumentów również Ustawy konsumenckiej.
2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza, ani nie wyłącza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa państwa Konsumenta. W przypadku, gdy przepisy prawa państwa Konsumenta są dla niego bardziej korzystne niż przepisy prawa polskiego, i obowiązują powszechnie, to obowiązują one zarówno Sprzedającego jak i Zamawiającego będącego Konsumentem w Umowie sprzedaży zawartej na podstawie niniejszego
Regulaminu.

3. Sprzedający jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn (np. zmiana przepisów prawa, zmiana zasad funkcjonowania Sklepu internetowego). W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (odpowiednia informacja o zmianach w Regulaminie zostanie umieszczona na stronie Sklepu internetowego.) W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu,
Użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania ze Sklepu internetowego i wypowiedzenia umowy o świadczenie usług. Nie wyłącza to, ani nie ogranicza prawa Użytkownika do rezygnacji z korzystania ze Sklepu internetowego w każdym czasie.
4. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu internetowego.
5. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. 


Kraków, dnia 1.03.2024 roku.


bottom of page