top of page

Regulamin 

Poniższe regulaminy określają zasady składania i realizacji Zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.osky-sklep.pl

W w.w sklepie internetowym można dokonać zakupu z dwóch niezależnie działających firm.


REGULAMIN IMG IWONA GUBERNAT

 

ROZDZIAŁ I – DEFINICJE:
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Sprzedający – Iwona Gubernat prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą IMG Iwona Gubernat siedziba firmy: ul. Franciszka Kniaźnina 4, 31-637 Kraków, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP nadzorowanej przez ministra rozwoju, , NIP: 678-111-68-86, REGON 120912478,

e-mail: firmaosky@gmail.com; telefon kontaktowy: +48  663-549-335, 797-293-937 (opłata za połączenie wg taryfy operatora, z usług którego korzysta Użytkownik);
2. Sklep internetowy – platforma internetowa prowadzona przez Sprzedającego w j. polskim pod adresem URL: www.osky-sklep.pl umożliwiająca zawieranie Umów sprzedaży;
3. Zamawiający – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych (co obejmuje także osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu internetowego;
4. Użytkownik – każda osoba korzystająca ze strony Sklepu internetowego;
5. Towar lub Towary – produkowane przez Sprzedającego na indywidualne zamówienie Zamawiającego opatentowane wzorem przemysłowym podnóżki do pedicure, pochłaniacze do pedicure oraz inne produkty oferowane przez Sprzedającego do sprzedaży detalicznej w Sklepie internetowym;
6. Strona Towaru – pojedyncza podstrona na stronie Sklepu internetowego, na której przedstawione są szczegółowe informacje na temat Towaru;
7. Cena – cena brutto Towaru umieszczona obok informacji o Towarze, nie uwzględniająca jednak kosztów dostarczenia Towaru do Zamawiającego, i ewentualnych dodatkowych kosztów, których poniesienie zaakceptował Zamawiający;
8. Zamówienie – oświadczenie woli Zamawiającego złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, wskazujące Towar lub zestaw Towarów określonych do realizacji przez Zamawiającego, zgodnie z niniejszym Regulaminem;
9. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Sprzedającym, a Zamawiającym z wykorzystaniem Sklepu internetowego, tj. zawierana za pomocą środków porozumiewania się na odległość;
11. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z definicją zawartą w art. 22(1) Kodeksu cywilnego;
12. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.);
13. Ustawa konsumencka – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 134 z późn. zm.);
14. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 123 z późn. zm.);
15. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art. 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku (t. jedn. Dz. U. z 2010 r., poz. 2070 z późn. zm.);
16. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.


ROZDZIAŁ II – POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Złożenie Zamówienia na Towary oferowane w Sklepie internetowym i realizacja Zamówień odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Liczba oferowanych Towarów objętych promocją lub podlegających wyprzedaży jest ograniczona. Realizacja Zamówień na takie Towary odbywa się w kolejności, w jakiej zostały one złożone przez Zamawiających, aż do wyczerpania zapasów.
3. Informacje podane w Sklepie internetowym (w szczególności dotyczące Ceny Towarów) nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, stanowią one jedynie zaproszenie do składania ofert określone w art. 71 Kodeksu cywilnego.
4. Wszystkie podane na stronie Sklepu internetowego Ceny są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
5. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu internetowego lub strony www.osky-sklep.pl przez Zamawiających lub Użytkowników do przesyłania niezamówionej informacji handlowej, tzw. spamu w rozumieniu Ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wykorzystywanie Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedającego.
6. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu i poczty elektronicznej. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe dla Użytkownika dysponującego następującym wyposażeniem:
a. komputer PC lub inne urządzenie z dostępem do Internetu;
b. dostęp do Internetu;
c. przeglądarka internetowa, np. Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome lub inna;
d. aktywne konto e-mail.
7. Bezpośredni kontakt ze Sprzedającym jest możliwy mailowo, telefonicznie lub za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego na stronie Sklepu internetowego w zakładce KONTAKT. Wszelkie dane kontaktowe Sprzedającego podane są w niniejszym Regulaminie oraz na stronie Sklepu internetowego w zakładce KONTAKT.
8. Sprzedający informuje, że nie stosuje żadnego Kodeksu dobrych praktyk.


ROZDZIAŁ III – USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:
1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu Użytkownikom dokonywania zakupów w Sklepie internetowym. Usługi te są świadczone 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu. Usługi te są nieodpłatne dla Użytkowników.
2. Użytkownicy nie mogą zamieszczać treści, które mogłyby w jakikolwiek sposób naruszać dobra osobiste osób trzecich, czy Sprzedającego, czy też naruszać jakiekolwiek inne prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, tajemnicę przedsiębiorstwa. Zabronione jest także zamieszczanie przez Użytkowników jakichkolwiek treści o charakterze obraźliwym, naruszających dobre obyczaje, przepisy prawne lub normy społeczne, czy też treści zawierające jakiekolwiek dane osobowe osób trzecich bez ich
zgody, a także treści o charakterze reklamowym. 
3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedającego zawierana jest na czas oznaczony niezbędny do realizacji Umowy sprzedaży. Użytkownik może w każdym czasie nieodpłatnie wypowiedzieć tę umowę. Wypowiedzenie umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez którąkolwiek ze stron pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych Umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
4. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane działanie Sklepu internetowego. W przypadku, gdy usługi oferowane przez Sprzedającego wskazane w niniejszym Regulaminie np. są z nim niezgodne, nie działają prawidłowo, Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Użytkownicy proszeni są o składanie reklamacji w formie elektronicznej na adres e- mail: firmaosky@gmail.com lub w formie pisemnej na adres Sprzedającego. Użytkownicy proszeni są, w celu usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji, o wskazywanie w reklamacji swoich danych osobowych oraz do opisania zgłaszanych zastrzeżeń.
5. Reklamacje związane z usługami świadczonymi drogą elektroniczną przez Sprzedającego rozpatrywane są w terminie do 30 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Użytkownik zostanie poinformowany przez Sprzedającego.


ROZDZIAŁ IV – ZAMÓWIENIE I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY:
1. Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym jest możliwe 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, jednak Sprzedający realizuje Zamówienia jedynie w Dni robocze.
2. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym Zamawiający proszony jest o dokonanie następujących czynności:
a. dokonanie wyboru Towaru, który ma być zakupiony, ilości Towaru, ewentualnie wybór innych charakterystycznych dla danego Towaru parametrów, o ile takie są dostępne do wyboru na Stronie Towaru (np. kolor stelaża, kolor tapicerki), a następnie kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,
b. po wyborze Towarów, kliknięcie w przycisk „Przejrzyj koszyk”, albo w ikonkę koszyka w prawym górnym roku ,
c. następnie należy podać dane do faktury, jeśli Zamawiający chce taki dokument sprzedaży i kliknąć w przycisk „Zamawiam”,
d. podać dane adresowe do wysyłki Towaru, potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem, a w celu zakończenia składania Zamówienia należy kliknąć w przycisk „Zamawiam i płacę”.
3. Po złożeniu przez Zamawiającego Zamówienia, otrzymuje on odpowiedź na e-mail wskazany w Zamówieniu z potwierdzeniem złożenia Zamówienia i z numerem Zamówienia. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili przesłania do Zamawiającego Zamówienia z nadanym numerem Zamówienia. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

4. Do momentu kliknięcia przycisku „Zamawiam i płacę” Użytkownik może w każdej chwili zmienić wcześniej dokonany wybór Towarów, jego ilości lub przerwać proces zamawiania i zrezygnować z Zamówienia. Zamawiający jest związany Regulaminem od chwili dokonania Zamówienia.
5. Treści Umów sprzedaży przechowywane są przez system informatyczny Sklepu internetowego przez okres niezbędny do wykonania Umowy sprzedaży, jednak nie dłużej niż do upływu okresu odpowiedzialności Sprzedającego z tytułu rękojmi.

ROZDZIAŁ V- FORMY PŁATNOŚCI, KOSZTY DOSTAWY:
1. Dostępną w Sklepie internetowym formą płatności jest przedpłata na konto Sprzedającego tradycyjnym przelewem bankowym. Należności za zamówione Towary wraz z kosztami dostawy należy uiszczać na numer konta 16 1050 1445 1000 0097 1450 3779.  
2. Zamawiający proszony jest o wpisanie w tytule przelewu numeru Zamówienia ze Sklepu internetowego otrzymanego w e-mailu potwierdzającym Zamówienie. Dokonanie wpłaty w niepoprawnej kwocie może znacznie wydłużyć termin realizacji Zamówienia,
3. Sprzedający oczekuje na opłacenie Zamówienia przez 5 Dni roboczych od zawarcia Umowy sprzedaży, po tym terminie nieopłacone zamówienia są anulowane.
4. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego podany w potwierdzeniu Zamówienia, co oznacza, że Sprzedający nie rozpocznie realizacji Zamówienie w razie braku zapłaty za Towar.
5. Sprzedający realizuje dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego za pośrednictwem firmy kurierskiej.
6. Koszty dostawy Towarów na adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ponosi Sprzedający, koszt dostawy na inny adres poza Polską, wskazany jest w trakcie składania Zamówienia. Całkowity koszt dostawy Towarów (tj. Cena Towarów wraz z kosztami dostawy Zamówienia) widoczny jest także dla Zamawiającego w mailu potwierdzającym dokonanie Zamówienia. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta.


ROZDZIAŁ VI –  REALIZACJA ZAMÓWIENIA:
1. Dla danego Zamówienia wiążąca jest Cena z momentu złożenia Zamówienia.
2. Na Stronie Towaru widoczne są dla Zamawiającego informacje dot. terminu realizacji Zamówienia i przekazania Towaru do wysyłki do Zamawiającego.
3. Sprzedający realizuje dostawy zamówionych Towarów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz Europy.
4. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru zamówionych Towarów i/lub zapłaty oznaczonej przez Sprzedającego Ceny za Zamówienie.
5. W przypadku, gdy Zamawiający nie jest Konsumentem, Sprzedający zastrzega sobie prawo własności Towaru do momentu zapłaty Ceny, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
6. Przy dostawie Towarów przez firmę kurierską, Zamawiający proszony jest o sprawdzenie, w obecności kuriera, czy zarówno przesyłka, jak i Towary w niej zawarte, nie posiadają uszkodzenia wynikłego z transportu, czy są nienaruszone, zgodne z Zamówieniem. Sprawdzenie przesyłki to bezpłatna usługa, gwarantująca najwyższą jakość usług. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem, Zamawiający proszony jest o spisanie protokoły szkody w
obecności kuriera oraz niezwłoczne zgłoszenie tego faktu do Sprzedającego.
7. Na każdy sprzedany Towar wystawiany jest paragon, a na życzenie Zamawiającego faktura VAT. Dokument
sprzedaży stanowi pisemne potwierdzenie treści złożonego Zamówienia.
8. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Towarów bez wad, z wyłączeniem ewentualnych wad
wskazanych w ofercie sprzedaży na poszczególnych Stronach Towarów w Sklepie Internetowym.


ROZDZIAŁ VII –  PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY, REKLAMACJA
TOWARU:
1. Zgodnie z art. 38. ust. 3) Ustawy konsumenckiej, Sprzedający informuje Konsumenta, iż po zamówieniu wybranych (oznaczonych na stronie) Towarów nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny ponieważ przedmiotem Umowy sprzedaży jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
2. Sprzedający wobec Konsumenta ponosi odpowiedzialność za wady Towaru zgodnie z zasadami odpowiedzialności z tytułu rękojmi wskazanymi w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 oraz 556(1) – 576 Kodeksu cywilnego. W razie jakichkolwiek problemów z Towarem Zamawiający nie będący Konsumentem proszony jest o niezwłoczny mailowy kontakt ze Sprzedającym.

3. W przypadku stwierdzenia wad Towaru, Konsument może złożyć reklamację do Sprzedającego przesyłając ją drogą e-mailową na adres poczty elektronicznej: firmaosky@gmail.com lub listownie na adres Sprzedającego.
4. W celu uniknięcia wątpliwości Sprzedający wskazuje, że nie udziela gwarancji na Towary w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego.
5. Konsument wysyłający reklamowany Towar do Sprzedającego proszony jest, w celu usprawnienia przebiegu rozpatrywania reklamacji, o podanie następujących danych: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, nr Zamówienia, adres e-mail oraz o dokładnie opisanie wady Towaru i żądania reklamacyjnego z tytułu rękojmi (naprawa lub wymiana na nowy, obniżenie Ceny, odstąpienie od Umowy sprzedaży w razie istotnej wady Towaru). Składając reklamację Zamawiający proszony jest także o załączenie kopii dowodu zakupu.
6. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedającego.
7. Sprzedający informuje, że wyraża zgodę na rozstrzyganie sporów konsumenckich w trybie ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 2016, poz. 1823).W razie nie uznania reklamacji przez Sprzedającego, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń i zwrócić się o interwencję do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Krakowie, ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków www.krakow.wiih.gov.pl
Szczegółowe procedury skorzystania z pomocy Inspekcji Handlowej dostępne są na stronie internetowej urzędu oraz na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich” i „Ważne adresy”. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Zamawiającego będącego Konsumentem, który chce skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za  pośrednictwem unijnej platformy
internetowej ODR, dostępnej pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr/


ROZDZIAŁ VIII – DANE OSOBOWE:
1. Użytkownik dokonując Zamówienia w Sklepie internetowym, i/lub kontaktując się ze Sprzedającym (mailowo, telefonicznie lub za pośrednictwem formularza kontaktowego) - przekazuje Sprzedającemu swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres, adres email, nr telefonu, ewentualnie nazwa firmy, adres prowadzenia działalności, NIP, adres IP komputera, z którego korzysta Użytkownik podczas korzystania ze Sklepu internetowego).
2. W przypadku dokonania, i/lub kontaktu ze Sprzedającym - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie Umowy sprzedaży, i/lub podejmowanie czynności zmierzających do zawarcia Umowy sprzedaży, czy kontaktu Użytkownikiem, na podstawie żądania Użytkownika, zgodnie z postanowieniami art. 6. ust. 1. lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „Rozporządzeniem RODO”).
3. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający. Podanie danych osobowych w każdej z sytuacji wskazanych w pkt. 1. jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb realizacji celu, dla którego dane zostały pozyskane. Dane osobowe udostępnione Sprzedającemu nie będą przekazywane podmiotom trzecim, innym niż wskazane w Regulaminie (np. firmie kurierskiej, bankom, firmie księgowej), w innym celu niż wskazane w Regulaminie, bez uzyskania uprzedniej odrębnej zgody Użytkownika. Dane Zamawiających mogą być udostępniane jedynie uprawnionym do tego podmiotom, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, np. Państwowej Inspekcji Handlowej, organom ścigania, na ich żądanie. Dane Użytkownika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie podlegają profilowaniu.
4. Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych, w tym praw Użytkownika znajduje się w Polityce prywatności, która stanowi integralną część Regulaminu.


ROZDZIAŁ IX – POZOSTAŁE POSTANOWIENIA:
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Rozporządzenia RODO, a w odniesieniu do Konsumentów również Ustawy konsumenckiej.
2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza, ani nie wyłącza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa państwa Konsumenta. W przypadku, gdy przepisy prawa państwa Konsumenta są dla niego bardziej korzystne niż przepisy prawa polskiego, i obowiązują powszechnie, to obowiązują one zarówno Sprzedającego jak i Zamawiającego będącego Konsumentem w Umowie sprzedaży zawartej na podstawie niniejszego
Regulaminu.

3. Sprzedający jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn (np. zmiana przepisów prawa, zmiana zasad funkcjonowania Sklepu internetowego). W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (odpowiednia informacja o zmianach w Regulaminie zostanie umieszczona na stronie Sklepu internetowego.) W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu,
Użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania ze Sklepu internetowego i wypowiedzenia umowy o świadczenie usług. Nie wyłącza to, ani nie ogranicza prawa Użytkownika do rezygnacji z korzystania ze Sklepu internetowego w każdym czasie.
4. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu internetowego.
5. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. 


Kraków, dnia 16.08.2021 roku.

 

REGULAMIN POL PAULINA KULIŚ

 

ROZDZIAŁ I – DEFINICJE:
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Sprzedający – Paulina Kuliś prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą POL Paulina Kuliś siedziba firmy: Morawiany 56, 28-512 Bejsce, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP nadzorowanej przez ministra rozwoju, NIP: 678-310-76-73, REGON 122697570,

e-mail: firmaosky@gmail.com; telefon kontaktowy: +48  663-549-335, 797-293-937 (opłata za połączenie wg taryfy operatora, z usług którego korzysta Użytkownik);
2. Sklep internetowy – platforma internetowa prowadzona przez Sprzedającego w j. polskim pod adresem URL: www.osky-sklep.pl umożliwiająca zawieranie Umów sprzedaży;
3. Zamawiający – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych (co obejmuje także osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu internetowego;
4. Użytkownik – każda osoba korzystająca ze strony Sklepu internetowego;
5. Towar lub Towary – produkowane przez Sprzedającego na indywidualne zamówienie Zamawiającego opatentowane wzorem przemysłowym podnóżki do pedicure, pochłaniacze do pedicure oraz inne produkty oferowane przez Sprzedającego do sprzedaży detalicznej w Sklepie internetowym;
6. Strona Towaru – pojedyncza podstrona na stronie Sklepu internetowego, na której przedstawione są szczegółowe informacje na temat Towaru;
7. Cena – cena brutto Towaru umieszczona obok informacji o Towarze, nie uwzględniająca jednak kosztów dostarczenia Towaru do Zamawiającego, i ewentualnych dodatkowych kosztów, których poniesienie zaakceptował Zamawiający;
8. Zamówienie – oświadczenie woli Zamawiającego złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, wskazujące Towar lub zestaw Towarów określonych do realizacji przez Zamawiającego, zgodnie z niniejszym Regulaminem;
9. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Sprzedającym, a Zamawiającym z wykorzystaniem Sklepu internetowego, tj. zawierana za pomocą środków porozumiewania się na odległość;
11. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z definicją zawartą w art. 22(1) Kodeksu cywilnego;
12. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.);
13. Ustawa konsumencka – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 134 z późn. zm.);
14. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 123 z późn. zm.);
15. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art. 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku (t. jedn. Dz. U. z 2010 r., poz. 2070 z późn. zm.);
16. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.


ROZDZIAŁ II – POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Złożenie Zamówienia na Towary oferowane w Sklepie internetowym i realizacja Zamówień odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Liczba oferowanych Towarów objętych promocją lub podlegających wyprzedaży jest ograniczona. Realizacja Zamówień na takie Towary odbywa się w kolejności, w jakiej zostały one złożone przez Zamawiających, aż do wyczerpania zapasów.
3. Informacje podane w Sklepie internetowym (w szczególności dotyczące Ceny Towarów) nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, stanowią one jedynie zaproszenie do składania ofert określone w art. 71 Kodeksu cywilnego.
4. Wszystkie podane na stronie Sklepu internetowego Ceny są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto (zwolnione z podatku VAT).
5. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu internetowego lub strony www.osky-sklep.pl przez Zamawiających lub Użytkowników do przesyłania niezamówionej informacji handlowej, tzw. spamu w rozumieniu Ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wykorzystywanie Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedającego.
6. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu i poczty elektronicznej. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe dla Użytkownika dysponującego następującym wyposażeniem:
a. komputer PC lub inne urządzenie z dostępem do Internetu;
b. dostęp do Internetu;
c. przeglądarka internetowa, np. Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome lub inna;
d. aktywne konto e-mail.
7. Bezpośredni kontakt ze Sprzedającym jest możliwy mailowo, telefonicznie lub za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego na stronie Sklepu internetowego w zakładce KONTAKT. Wszelkie dane kontaktowe Sprzedającego podane są w niniejszym Regulaminie oraz na stronie Sklepu internetowego w zakładce KONTAKT.
8. Sprzedający informuje, że nie stosuje żadnego Kodeksu dobrych praktyk.


ROZDZIAŁ III – USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:

1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu Użytkownikom dokonywania zakupów w Sklepie internetowym. Usługi te są świadczone 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu. Usługi te są nieodpłatne dla Użytkowników.

2. Użytkownicy nie mogą zamieszczać treści, które mogłyby w jakikolwiek sposób naruszać dobra osobiste osób trzecich, czy Sprzedającego, czy też naruszać jakiekolwiek inne prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, tajemnicę przedsiębiorstwa. Zabronione jest także zamieszczanie przez Użytkowników jakichkolwiek treści o charakterze obraźliwym, naruszających dobre obyczaje, przepisy prawne lub normy społeczne, czy też treści zawierające jakiekolwiek dane osobowe osób trzecich bez ich zgody, a także treści o charakterze reklamowym. 

3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedającego zawierana jest na czas oznaczony niezbędny do realizacji Umowy sprzedaży. Użytkownik może w każdym czasie nieodpłatnie wypowiedzieć tę umowę. Wypowiedzenie umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez którąkolwiek ze stron pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych Umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

4. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane działanie Sklepu internetowego. W przypadku, gdy usługi oferowane przez Sprzedającego wskazane w niniejszym Regulaminie np. są z nim niezgodne, nie działają prawidłowo, Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Użytkownicy proszeni są o składanie reklamacji w formie elektronicznej na adres e- mail: firmaosky@gmail.com lub w formie pisemnej na adres Sprzedającego. Użytkownicy proszeni są, w celu usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji, o wskazywanie w reklamacji swoich danych osobowych oraz do opisania zgłaszanych zastrzeżeń.
5. Reklamacje związane z usługami świadczonymi drogą elektroniczną przez Sprzedającego rozpatrywane są w terminie do 30 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Użytkownik zostanie poinformowany przez Sprzedającego.


ROZDZIAŁ IV – ZAMÓWIENIE I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY:
1. Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym jest możliwe 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, jednak Sprzedający realizuje Zamówienia jedynie w Dni robocze.
2. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym Zamawiający proszony jest o dokonanie następujących czynności:
a. dokonanie wyboru Towaru, który ma być zakupiony, ilości Towaru, ewentualnie wybór innych charakterystycznych dla danego Towaru parametrów, o ile takie są dostępne do wyboru na Stronie Towaru (np. kolor stelaża, kolor tapicerki), a następnie kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,
b. po wyborze Towarów, kliknięcie w przycisk „Przejrzyj koszyk”, albo w ikonkę koszyka w prawym górnym roku ,
c. następnie należy podać dane do faktury, jeśli Zamawiający chce taki dokument sprzedaży i kliknąć w przycisk „Zamawiam”,
d. podać dane adresowe do wysyłki Towaru, potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem, a w celu zakończenia składania Zamówienia należy kliknąć w przycisk „Zamawiam i płacę”.
3. Po złożeniu przez Zamawiającego Zamówienia, otrzymuje on odpowiedź na e-mail wskazany w Zamówieniu z potwierdzeniem złożenia Zamówienia i z numerem Zamówienia. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili przesłania do Zamawiającego Zamówienia z nadanym numerem Zamówienia. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

4. Do momentu kliknięcia przycisku „Zamawiam i płacę” Użytkownik może w każdej chwili zmienić wcześniej dokonany wybór Towarów, jego ilości lub przerwać proces zamawiania i zrezygnować z Zamówienia. Zamawiający jest związany Regulaminem od chwili dokonania Zamówienia.
5. Treści Umów sprzedaży przechowywane są przez system informatyczny Sklepu internetowego przez okres niezbędny do wykonania Umowy sprzedaży, jednak nie dłużej niż do upływu okresu odpowiedzialności Sprzedającego z tytułu rękojmi.

ROZDZIAŁ V- FORMY PŁATNOŚCI, KOSZTY DOSTAWY:
1. Dostępną w Sklepie internetowym formą płatności jest przedpłata na konto Sprzedającego tradycyjnym przelewem bankowym. Należności za zamówione Towary wraz z kosztami dostawy należy uiszczać na numer konta 58 1020 2892 0000 5902 0572 0612.  
2. Zamawiający proszony jest o wpisanie w tytule przelewu numeru Zamówienia ze Sklepu internetowego otrzymanego w e-mailu potwierdzającym Zamówienie. Dokonanie wpłaty w niepoprawnej kwocie może znacznie wydłużyć termin realizacji Zamówienia,
3. Sprzedający oczekuje na opłacenie Zamówienia przez 5 Dni roboczych od zawarcia Umowy sprzedaży, po tym terminie nieopłacone zamówienia są anulowane.
4. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego podany w potwierdzeniu Zamówienia, co oznacza, że Sprzedający nie rozpocznie realizacji Zamówienie w razie braku zapłaty za Towar.
5. Sprzedający realizuje dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego za pośrednictwem firmy kurierskiej.
6. Koszty dostawy Towarów na adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ponosi Sprzedający, koszt dostawy na inny adres poza Polską, wskazany jest w trakcie składania Zamówienia. Całkowity koszt dostawy Towarów (tj. Cena Towarów wraz z kosztami dostawy Zamówienia) widoczny jest także dla Zamawiającego w mailu potwierdzającym dokonanie Zamówienia. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta.


ROZDZIAŁ VI –  REALIZACJA ZAMÓWIENIA:
1. Dla danego Zamówienia wiążąca jest Cena z momentu złożenia Zamówienia.
2. Na Stronie Towaru widoczne są dla Zamawiającego informacje dot. terminu realizacji Zamówienia i przekazania Towaru do wysyłki do Zamawiającego.
3. Sprzedający realizuje dostawy zamówionych Towarów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz Europy.
4. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru zamówionych Towarów i/lub zapłaty oznaczonej przez Sprzedającego Ceny za Zamówienie.
5. W przypadku, gdy Zamawiający nie jest Konsumentem, Sprzedający zastrzega sobie prawo własności Towaru do momentu zapłaty Ceny, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
6. Przy dostawie Towarów przez firmę kurierską, Zamawiający proszony jest o sprawdzenie, w obecności kuriera, czy zarówno przesyłka, jak i Towary w niej zawarte, nie posiadają uszkodzenia wynikłego z transportu, czy są nienaruszone, zgodne z Zamówieniem. Sprawdzenie przesyłki to bezpłatna usługa, gwarantująca najwyższą jakość usług. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem, Zamawiający proszony jest o spisanie protokoły szkody w
obecności kuriera oraz niezwłoczne zgłoszenie tego faktu do Sprzedającego.
7. Na każdy sprzedany Towar wystawiany jest paragon, a na życzenie Zamawiającego faktura. Dokument sprzedaży stanowi pisemne potwierdzenie treści złożonego Zamówienia.
8. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Towarów bez wad, z wyłączeniem ewentualnych wad wskazanych w ofercie sprzedaży na poszczególnych Stronach Towarów w Sklepie Internetowym.


ROZDZIAŁ VII –  PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY, REKLAMACJA
TOWARU:
1. Zgodnie z art. 38. ust. 3) Ustawy konsumenckiej, Sprzedający informuje Konsumenta, iż po zamówieniu wybranych (oznaczonych na stronie) Towarów nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny ponieważ przedmiotem Umowy sprzedaży jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
2. Sprzedający wobec Konsumenta ponosi odpowiedzialność za wady Towaru zgodnie z zasadami odpowiedzialności z tytułu rękojmi wskazanymi w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 oraz 556(1) – 576 Kodeksu cywilnego. W razie jakichkolwiek problemów z Towarem Zamawiający nie będący Konsumentem proszony jest o niezwłoczny mailowy kontakt ze Sprzedającym.

3. W przypadku stwierdzenia wad Towaru, Konsument może złożyć reklamację do Sprzedającego przesyłając ją drogą e-mailową na adres poczty elektronicznej: firmaosky@gmail.com lub listownie na adres Sprzedającego.
4. W celu uniknięcia wątpliwości Sprzedający wskazuje, że nie udziela gwarancji na Towary w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego.
5. Konsument wysyłający reklamowany Towar do Sprzedającego proszony jest, w celu usprawnienia przebiegu rozpatrywania reklamacji, o podanie następujących danych: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, nr Zamówienia, adres e-mail oraz o dokładnie opisanie wady Towaru i żądania reklamacyjnego z tytułu rękojmi (naprawa lub wymiana na nowy, obniżenie Ceny, odstąpienie od Umowy sprzedaży w razie istotnej wady Towaru). Składając reklamację Zamawiający proszony jest także o załączenie kopii dowodu zakupu.
6. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedającego.
7. Sprzedający informuje, że wyraża zgodę na rozstrzyganie sporów konsumenckich w trybie ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 2016, poz. 1823).W razie nie uznania reklamacji przez Sprzedającego, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń i zwrócić się o interwencję do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Kielcach, ul. Henryka Sienkiewicza 76, 25-501 Kielce http://wiihkielce.pl/
Szczegółowe procedury skorzystania z pomocy Inspekcji Handlowej dostępne są na stronie internetowej urzędu oraz na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich” i „Ważne adresy”. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Zamawiającego będącego Konsumentem, który chce skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za  pośrednictwem unijnej platformy
internetowej ODR, dostępnej pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr/


ROZDZIAŁ VIII – DANE OSOBOWE:
1. Użytkownik dokonując Zamówienia w Sklepie internetowym, i/lub kontaktując się ze Sprzedającym (mailowo, telefonicznie lub za pośrednictwem formularza kontaktowego) - przekazuje Sprzedającemu swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres, adres email, nr telefonu, ewentualnie nazwa firmy, adres prowadzenia działalności, NIP, adres IP komputera, z którego korzysta Użytkownik podczas korzystania ze Sklepu internetowego).
2. W przypadku dokonania, i/lub kontaktu ze Sprzedającym - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie Umowy sprzedaży, i/lub podejmowanie czynności zmierzających do zawarcia Umowy sprzedaży, czy kontaktu Użytkownikiem, na podstawie żądania Użytkownika, zgodnie z postanowieniami art. 6. ust. 1. lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „Rozporządzeniem RODO”).
3. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający. Podanie danych osobowych w każdej z sytuacji wskazanych w pkt. 1. jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb realizacji celu, dla którego dane zostały pozyskane. Dane osobowe udostępnione Sprzedającemu nie będą przekazywane podmiotom trzecim, innym niż wskazane w Regulaminie (np. firmie kurierskiej, bankom, firmie księgowej), w innym celu niż wskazane w Regulaminie, bez uzyskania uprzedniej odrębnej zgody Użytkownika. Dane Zamawiających mogą być udostępniane jedynie uprawnionym do tego podmiotom, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, np. Państwowej Inspekcji Handlowej, organom ścigania, na ich żądanie. Dane Użytkownika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie podlegają profilowaniu.
4. Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych, w tym praw Użytkownika znajduje się w Polityce prywatności, która stanowi integralną część Regulaminu.


ROZDZIAŁ IX – POZOSTAŁE POSTANOWIENIA:
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Rozporządzenia RODO, a w odniesieniu do Konsumentów również Ustawy konsumenckiej.
2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza, ani nie wyłącza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa państwa Konsumenta. W przypadku, gdy przepisy prawa państwa Konsumenta są dla niego bardziej korzystne niż przepisy prawa polskiego, i obowiązują powszechnie, to obowiązują one zarówno Sprzedającego jak i Zamawiającego będącego Konsumentem w Umowie sprzedaży zawartej na podstawie niniejszego
Regulaminu.

3. Sprzedający jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn (np. zmiana przepisów prawa, zmiana zasad funkcjonowania Sklepu internetowego). W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (odpowiednia informacja o zmianach w Regulaminie zostanie umieszczona na stronie Sklepu internetowego.) W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu,
Użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania ze Sklepu internetowego i wypowiedzenia umowy o świadczenie usług. Nie wyłącza to, ani nie ogranicza prawa Użytkownika do rezygnacji z korzystania ze Sklepu internetowego w każdym czasie.
4. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu internetowego.
5. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. 


Kraków, dnia 16.08.2021 roku.

 

 

 

Polityka prywatności

1. Niniejsza Polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) jest skierowana do użytkowników korzystających z witryny internetowej dostępnej w domenie www.osky-sklep.pl (zwanej dalej „Sklepem internetowym”)’ i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych oraz zabezpieczenie danych osobowych. Polityka ma charakter informacyjny i stanowi integralną część regulaminu Sklepu internetowego. Wszelkie pojęcia użyte w Polityce pisane wielką literą mają takie samo znaczenie jak przypisane im w regulaminie Sklepu internetowego, chyba że co innego wynika z niniejszej Polityki.
2. Administratorem danych osobowych uzyskiwanych ze Sklepu internetowego jest Iwona Gubernat prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Iwona Gubernat IMG pod adresem: ul. Franciszka Kniaźnina 4, 31-637 Kraków, NIP: 678-111-68-86, REGON 3120912478, oraz  Paulina Kuliś prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą POL Paulina Kuliś pod adresem: Morawiany 56, 28-512 Bejsce, NIP 678-310-76-76, REGON 122697570, e-mail: firmaosky@gmail.com; telefon kontaktowy: +48  663-549-335, 797-293-937 (zwana dalej jako „Administrator danych osobowych” lub „Sprzedający”).
3. Użytkownik składając Zamówienie poprzez Sklep internetowy, i/lub kontaktując się ze Sprzedającym (mailowo, telefonicznie lub za pośrednictwem formularza kontaktowego) - przekazuje Sprzedającemu swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres, adres email, nr telefonu, ewentualnie nazwa firmy, adres prowadzenia działalności, NIP, adres IP komputera, z którego korzysta Użytkownik podczas korzystania ze Sklepu internetowego).
4. Cele i czynności przetwarzania danych osobowych:
4.1. złożenie Zamówienia – podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wykonania Umowy sprzedaży i dostawy Zamówienia. Dane przekazane podczas składania Zamówienia wykorzystywane są w celu realizacji zawartej z Zamawiającym Umowy sprzedaży, zaś podstawą prawną ich przetwarzania jest z art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „Rozporządzeniem RODO”). Dane będą
przetwarzane przez Administratora danych osobowych przez okres niezbędny do wykonania Umowy sprzedaży, jednak Administrator danych osobowych nadal będzie przechowywał dane Zamawiającego w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z odstąpieniem od Umowy sprzedaży, rozpatrzenia reklamacji, dla celów rozliczeń podatkowych, co stanowi uzasadniony interes Administratora danych osobowych, o którym mowa w art. 6 ust. 1. lit. f) Rozporządzenia RODO. Użytkownik może w każdej chwili sprostować swoje dane. Użytkownikowi przysługuje również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia RODO;
4.2. kontakt Użytkownika Sklepu internetowego z Administratorem danych osobowych - kontaktując się za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie, czy też korzystając z formularza kontaktowego udostępnionego w zakładce Kontakt w Sklepie internetowym, Użytkownik przekazuje Administratorowi danych osobowych swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości, swoje imię i nazwisko, nr telefonu kontaktowego oraz adres. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby Administrator danych osobowych mógł nawiązać kontakt z Użytkownikiem Sklepu internetowego. Dane Użytkownika są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Administratorem danych osobowych, na podstawie czynności żądanych i zainicjowanych przez Użytkownika, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit.
b) Rozporządzenia RODO. Podstawą prawną przetwarzania danych po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO). Treść korespondencji może podlegać archiwizacji, Administrator danych osobowych nie jest w stanie jednoznacznie określić, kiedy korespondencja zostanie usunięta. Użytkownik Sklepu internetowego ma prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką prowadził z Administratorem danych osobowych (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nadrzędny interes Administratora danych osobowych, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami ze strony Użytkownika Sklepu internetowego.
5. Administrator danych osobowych może także wykorzystywać dane osobowe Użytkownika Sklepu internetowego w celu realizacji przez innych ciążących na Administratorze danych osobowych, np. w celu dochodzenia roszczeń wynikających z Umów sprzedaży, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit.
h) Rozporządzenia RODO - przez okresy przedawnienia roszczeń, określone w przepisach prawa.

6. Administrator danych osobowych informuje, że Użytkownik Sklepu internetowego ma, w każdym czasie, prawo przenoszenia danych, prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a udzielona zgoda na przetwarzanie danych może być przez Użytkownika Sklepu internetowego cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Administrator danych osobowych może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów prawa. Użytkownik ma także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 Rozporządzenia RODO. Dane Użytkowników Sklepu internetowego i Zamawiających nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
7. Administrator danych osobowych niniejszym informuje także, że nigdy nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników i Zamawiających w Sklepie internetowym osobom trzecim innym niż wskazane w niniejszej Polityce, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika lub Zamawiającego, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami (np. organów ścigania, Inspekcji Handlowej).
8. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe przekazywane przez Użytkownika lub Zamawiającego w sposób zgodny z zakresem udzielonego zezwolenia oraz wymogami prawa, w tym przepisów Rozporządzenia RODO, w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników i zamawiających przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem, gwarantując także poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych. Administrator danych osobowych zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych osobowych
przekazanych mu przez Użytkownika.
9. Dane osobowe udostępnione Administratorowi nie będą udostępniane podmiotom trzecim, innym niż wskazane w regulaminie dostępnym w Sklepie internetowym (np. firmie kurierskiej, bankom, firmie księgowej), w innym celu niż wskazane w regulaminie Sklepu internetowego. Wszystkie podmioty, którym Administrator danych osobowych powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.
10. Sklep internetowy zawiera linki do innych stron internetowych nieadministrowanych przez Administratora danych osobowych (np. Facebook), zatem nie może on ponosić odpowiedzialności, ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Administrator danych osobowych informuje także, że niniejsza Polityka dotyczy tylko Sklepu internetowego oraz że po przejściu na inne strony, zalecane jest, aby Użytkownik zapoznał się z właściwą danej stronie polityką
prywatności, zanim udostępni tam swoje dane osobowe. Decydując się na przejście na takie strony i odwiedzenie ich, Użytkownik czyni to na własną odpowiedzialność.
11. Administrator danych osobowych jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszej Polityki z ważnych przyczyn (np. zmiana przepisów prawa, zmiana zasad składania Zamówień w Sklepie internetowym). W przypadku wprowadzenia zmian, Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian - odpowiednia informacja o zmianach w Polityce zostanie umieszczona w Sklepie internetowym. W razie braku akceptacji zmienionej Polityki, Użytkownik
Sklepu internetowego ma prawo do wypowiedzenia Polityki, a tym samym odmowy dalszego pozostawiania swoich danych osobowych.
12. Użytkownik proszony jest o niezwłocznie zawiadomienie Administratora danych osobowych o wszelkich stwierdzonych przez niego naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem ze Sklepu internetowego. W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków, czy sugestii dotyczących niniejszej Polityki, żądaniem udostępnienia informacji o Użytkowniku, Zamawiającym, informacji jakie na dane na temat Użytkownika, Zamawiającego w Sklepie internetowym posiada Administrator danych osobowych oraz
w jakich celach je przetwarza - Użytkownik lub Zamawiający proszony jest o kontakt z Administratorem danych osobowych mailowo: firmaosky@gmail.com lub telefonicznie: +48 663-549-335, 797-293-937.
Kraków, dnia 16.08.2021 roku

bottom of page