Regulamin 

Niniejszy Regulamin określa zasady składania i realizacji Zamówień poprzez stronę internetową działającą pod
adresem URL: www.osky-sklep.pl


ROZDZIAŁ I – DEFINICJE:
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Sprzedający – Iwona Gubernat prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Iwona
Gubernat I.M.V. VIDEO pod adresem: ul. Franciszka Kniaźnina 4, 31-637 Kraków, zgodnie z wpisem do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP nadzorowanej przez ministra rozwoju,
organ dokonujący wpisu Sprzedającego do CEiDG: Urząd Miasta Kraków, NIP: 678-111-68-86, REGON
3120912478, e-mail: firmaosky@gmail.com; telefon kontaktowy: +48  663-549-335, 797-293-937 (opłata za
połączenie wg taryfy operatora, z usług którego korzysta Użytkownik);
2. Sklep internetowy – platforma internetowa prowadzona przez Sprzedającego w j. polskim pod adresem
URL: www.osky-sklep.pl umożliwiająca zawieranie Umów sprzedaży;
3. Zamawiający – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych (co obejmuje
także osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą), osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca
Zamówienia w ramach Sklepu internetowego;
4. Użytkownik – każda osoba korzystająca ze strony Sklepu internetowego;
5. Towar lub Towary – produkowane przez Sprzedającego na indywidualne zamówienie Zamawiającego
opatentowane wzorem przemysłowym podnóżki do pedicure, pochłaniacze do pedicure oraz inne produkty
oferowane przez Sprzedającego do sprzedaży detalicznej w Sklepie internetowym;
6. Strona Towaru – pojedyncza podstrona na stronie Sklepu internetowego, na której przedstawione są
szczegółowe informacje na temat Towaru;
7. Cena – cena brutto Towaru umieszczona obok informacji o Towarze, nie uwzględniająca jednak kosztów
dostarczenia Towaru do Zamawiającego, i ewentualnych dodatkowych kosztów, których poniesienie
zaakceptował Zamawiający;
8. Zamówienie – oświadczenie woli Zamawiającego złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego,
wskazujące Towar lub zestaw Towarów określonych do realizacji przez Zamawiającego, zgodnie z
niniejszym Regulaminem;
9. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Sprzedającym, a Zamawiającym z
wykorzystaniem Sklepu internetowego, tj. zawierana za pomocą środków porozumiewania się na odległość;
11. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z
jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z definicją zawartą w art. 22(1) Kodeksu cywilnego;
12. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z
późn. zm.);
13. Ustawa konsumencka – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t. jedn. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 134 z późn. zm.);
14. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 123 z późn. zm.);
15. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o
których mowa w art. 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23
sierpnia 2007 roku (t. jedn. Dz. U. z 2010 r., poz. 2070 z późn. zm.);
16. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.


ROZDZIAŁ II – POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Złożenie Zamówienia na Towary oferowane w Sklepie internetowym i realizacja Zamówień odbywa się na
podstawie niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Niniejszy
Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Liczba oferowanych Towarów objętych promocją lub podlegających wyprzedaży jest ograniczona.
Realizacja Zamówień na takie Towary odbywa się w kolejności, w jakiej zostały one złożone przez
Zamawiających, aż do wyczerpania zapasów.
3. Informacje podane w Sklepie internetowym (w szczególności dotyczące Ceny Towarów) nie stanowią oferty
handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, stanowią one jedynie zaproszenie do składania ofert
określone w art. 71 Kodeksu cywilnego.
4. Wszystkie podane na stronie Sklepu internetowego Ceny są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są cenami
brutto (zawierają podatek VAT).
5. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu internetowego lub strony www.osky-sklep.pl przez Zamawiających
lub Użytkowników do przesyłania niezamówionej informacji handlowej, tzw. spamu w rozumieniu Ustawy o

świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wykorzystywanie Sklepu internetowego w sposób sprzeczny
z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy
Sprzedającego.
6. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do
stanowiska komputerowego lub innego urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu i poczty
elektronicznej. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe dla Użytkownika dysponującego
następującym wyposażeniem:
a. komputer PC lub inne urządzenie z dostępem do Internetu;
b. dostęp do Internetu;
c. przeglądarka internetowa, np. Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome lub inna;
d. aktywne konto e-mail.
7. Bezpośredni kontakt ze Sprzedającym jest możliwy mailowo, telefonicznie lub za pośrednictwem formularza
kontaktowego udostępnionego na stronie Sklepu internetowego w zakładce KONTAKT. Wszelkie dane
kontaktowe Sprzedającego podane są w niniejszym Regulaminie oraz na stronie Sklepu internetowego w
zakładce KONTAKT.
8. Sprzedający informuje, że nie stosuje żadnego Kodeksu dobrych praktyk.


ROZDZIAŁ III – USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:
1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu
Użytkownikom dokonywania zakupów w Sklepie internetowym. Usługi te są świadczone 24h na dobę przez
7 dni w tygodniu. Usługi te są nieodpłatne dla Użytkowników.
2. Użytkownicy nie mogą zamieszczać treści, które mogłyby w jakikolwiek sposób naruszać dobra osobiste
osób trzecich, czy Sprzedającego, czy też naruszać jakiekolwiek inne prawa osób trzecich, w tym prawa
autorskie, prawa własności przemysłowej, tajemnicę przedsiębiorstwa. Zabronione jest także zamieszczanie
przez Użytkowników jakichkolwiek treści o charakterze obraźliwym, naruszających dobre obyczaje, przepisy
prawne lub normy społeczne, czy też treści zawierające jakiekolwiek dane osobowe osób trzecich bez ich
zgody, a także treści o charakterze reklamowym.
3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedającego zawierana jest na czas oznaczony
niezbędny do realizacji Umowy sprzedaży. Użytkownik może w każdym czasie nieodpłatnie wypowiedzieć
tę umowę. Wypowiedzenie umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez którąkolwiek ze stron
pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych Umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
4. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane działanie Sklepu
internetowego. W przypadku, gdy usługi oferowane przez Sprzedającego wskazane w niniejszym
Regulaminie np. są z nim niezgodne, nie działają prawidłowo, Użytkownikowi przysługuje prawo do
złożenia reklamacji. Użytkownicy proszeni są o składanie reklamacji w formie elektronicznej na adres e-
mail: firmaosky@gmail.com lub w formie pisemnej na adres Sprzedającego. Użytkownicy proszeni są, w
celu usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji, o wskazywanie w reklamacji swoich danych
osobowych oraz do opisania zgłaszanych zastrzeżeń.
5. Reklamacje związane z usługami świadczonymi drogą elektroniczną przez Sprzedającego rozpatrywane są w
terminie do 30 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej
rozpatrzenia Użytkownik zostanie poinformowany przez Sprzedającego.


ROZDZIAŁ IV – ZAMÓWIENIE I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY:
1. Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym jest możliwe 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, jednak
Sprzedający realizuje Zamówienia jedynie w Dni robocze.
2. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym Zamawiający proszony jest o dokonanie
następujących czynności:
a. dokonanie wyboru Towaru, który ma być zakupiony, ilości Towaru, ewentualnie wybór innych
charakterystycznych dla danego Towaru parametrów, o ile takie są dostępne do wyboru na Stronie
Towaru (np. kolor stelaża, kolor tapicerki), a następnie kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,
b. po wyborze Towarów, kliknięcie w przycisk „Przejrzyj koszyk”, albo w ikonkę koszyka w prawym
górnym roku ,
c. następnie należy podać dane do faktury, jeśli Zamawiający chce taki dokument sprzedaży i kliknąć w
przycisk „Zamawiam”,
d. podać dane adresowe do wysyłki Towaru, potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem, a w celu
zakończenia składania Zamówienia należy kliknąć w przycisk „Zamawiam i płacę”.
3. Po złożeniu przez Zamawiającego Zamówienia, otrzymuje on odpowiedź na e-mail wskazany w Zamówieniu
z potwierdzeniem złożenia Zamówienia i z numerem Zamówienia. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w
chwili przesłania do Zamawiającego Zamówienia z nadanym numerem Zamówienia. Umowa sprzedaży
zawierana jest w języku polskim.

4. Do momentu kliknięcia przycisku „Zamawiam i płacę” Użytkownik może w każdej chwili zmienić wcześniej
dokonany wybór Towarów, jego ilości lub przerwać proces zamawiania i zrezygnować z Zamówienia.
Zamawiający jest związany Regulaminem od chwili dokonania Zamówienia.
5. Treści Umów sprzedaży przechowywane są przez system informatyczny Sklepu internetowego przez okres
niezbędny do wykonania Umowy sprzedaży, jednak nie dłużej niż do upływu okresu odpowiedzialności
Sprzedającego z tytułu rękojmi.

ROZDZIAŁ V- FORMY PŁATNOŚCI, KOSZTY DOSTAWY:
1. Dostępną w Sklepie internetowym formą płatności jest przedpłata na konto Sprzedającego tradycyjnym
przelewem bankowym. Należności za zamówione Towary wraz z kosztami dostawy należy uiszczać na
numer konta 16 1050 1445 1000 0097 1450 3779.  
2. Zamawiający proszony jest o wpisanie w tytule przelewu numeru Zamówienia ze Sklepu internetowego
otrzymanego w e-mailu potwierdzającym Zamówienie. Dokonanie wpłaty w niepoprawnej kwocie może
znacznie wydłużyć termin realizacji Zamówienia,
3. Sprzedający oczekuje na opłacenie Zamówienia przez 5 Dni roboczych od zawarcia Umowy sprzedaży, po
tym terminie nieopłacone zamówienia są anulowane.
4. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek
bankowy Sprzedającego podany w potwierdzeniu Zamówienia, co oznacza, że Sprzedający nie
rozpocznie realizacji Zamówienie w razie braku zapłaty za Towar.
5. Sprzedający realizuje dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego za pośrednictwem firmy
kurierskiej.
6. Koszty dostawy Towarów na adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ponosi Sprzedający, koszt dostawy
na inny adres poza Polską, wskazany jest w trakcie składania Zamówienia. Całkowity koszt dostawy
Towarów (tj. Cena Towarów wraz z kosztami dostawy Zamówienia) widoczny jest także dla Zamawiającego
w mailu potwierdzającym dokonanie Zamówienia. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi
wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta.


ROZDZIAŁ VI –  REALIZACJA ZAMÓWIENIA:
1. Dla danego Zamówienia wiążąca jest Cena z momentu złożenia Zamówienia.
2. Na Stronie Towaru widoczne są dla Zamawiającego informacje dot. terminu realizacji Zamówienia i
przekazania Towaru do wysyłki do Zamawiającego.
3. Sprzedający realizuje dostawy zamówionych Towarów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz Europy.
4. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru zamówionych Towarów i/lub zapłaty oznaczonej przez
Sprzedającego Ceny za Zamówienie.
5. W przypadku, gdy Zamawiający nie jest Konsumentem, Sprzedający zastrzega sobie prawo własności
Towaru do momentu zapłaty Ceny, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
6. Przy dostawie Towarów przez firmę kurierską, Zamawiający proszony jest o sprawdzenie, w obecności
kuriera, czy zarówno przesyłka, jak i Towary w niej zawarte, nie posiadają uszkodzenia wynikłego z
transportu, czy są nienaruszone, zgodne z Zamówieniem. Sprawdzenie przesyłki to bezpłatna usługa,
gwarantująca najwyższą jakość usług. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, niekompletności
lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem, Zamawiający proszony jest o spisanie protokoły szkody w
obecności kuriera oraz niezwłoczne zgłoszenie tego faktu do Sprzedającego.
7. Na każdy sprzedany Towar wystawiany jest paragon, a na życzenie Zamawiającego faktura VAT. Dokument
sprzedaży stanowi pisemne potwierdzenie treści złożonego Zamówienia.
8. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Towarów bez wad, z wyłączeniem ewentualnych wad
wskazanych w ofercie sprzedaży na poszczególnych Stronach Towarów w Sklepie Internetowym.


ROZDZIAŁ VII –  PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY, REKLAMACJA
TOWARU:
1. Zgodnie z art. 38. ust. 3) Ustawy konsumenckiej, Sprzedający informuje Konsumenta, iż nie przysługuje
mu prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny ponieważ
przedmiotem Umowy sprzedaży jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
2. Sprzedający wobec Konsumenta ponosi odpowiedzialność za wady Towaru zgodnie z zasadami
odpowiedzialności z tytułu rękojmi wskazanymi w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556
oraz 556(1) – 576 Kodeksu cywilnego. W razie jakichkolwiek problemów z Towarem Zamawiający nie
będący Konsumentem proszony jest o niezwłoczny mailowy kontakt ze Sprzedającym.
3. Jeżeli nabywcą Towaru nie jest Konsument, odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi zostaje
wyłączona na zasadzie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.

4. W przypadku stwierdzenia wad Towaru, Konsument może złożyć reklamację do Sprzedającego przesyłając
ją drogą e-mailową na adres poczty elektronicznej: firmaosky@gmail.com lub listownie na adres
Sprzedającego.
5. W celu uniknięcia wątpliwości Sprzedający wskazuje, że nie udziela gwarancji na Towary w rozumieniu art.
577 Kodeksu cywilnego.
6. Konsument wysyłający reklamowany Towar do Sprzedającego proszony jest, w celu usprawnienia przebiegu
rozpatrywania reklamacji, o podanie następujących danych: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania,
nr Zamówienia, adres e-mail oraz o dokładnie opisanie wady Towaru i żądania reklamacyjnego z tytułu
rękojmi (naprawa lub wymiana na nowy, obniżenie Ceny, odstąpienie od Umowy sprzedaży w razie istotnej
wady Towaru). Składając reklamację Zamawiający proszony jest także o załączenie kopii dowodu zakupu.
7. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z
obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez
Sprzedającego.
8. Sprzedający informuje, że wyraża zgodę na rozstrzyganie sporów konsumenckich w trybie ustawy z dnia 23
września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 2016, poz. 1823).W
razie nie uznania reklamacji przez Sprzedającego, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń i zwrócić się o interwencję do Wojewódzkiego
Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Krakowie, ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków www.krakow.wiih.gov.pl
Szczegółowe procedury skorzystania z pomocy Inspekcji Handlowej dostępne są na stronie internetowej
urzędu oraz na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich” i „Ważne
adresy”. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W
przypadku Zamawiającego będącego Konsumentem, który chce skorzystać z pozasądowego sposobu
dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za  pośrednictwem unijnej platformy
internetowej ODR, dostępnej pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr/


ROZDZIAŁ VIII – DANE OSOBOWE:
1. Użytkownik dokonując Zamówienia w Sklepie internetowym, i/lub kontaktując się ze Sprzedającym
(mailowo, telefonicznie lub za pośrednictwem formularza kontaktowego) - przekazuje Sprzedającemu swoje
dane osobowe (imię i nazwisko, adres, adres email, nr telefonu, ewentualnie nazwa firmy, adres prowadzenia
działalności, NIP, adres IP komputera, z którego korzysta Użytkownik podczas korzystania ze Sklepu
internetowego).
2. W przypadku dokonania, i/lub kontaktu ze Sprzedającym - podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych jest wykonanie Umowy sprzedaży, i/lub podejmowanie czynności zmierzających do zawarcia
Umowy sprzedaży, czy kontaktu Użytkownikiem, na podstawie żądania Użytkownika, zgodnie z
postanowieniami art. 6. ust. 1. lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „Rozporządzeniem RODO”).
3. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający. Podanie danych osobowych w każdej z sytuacji
wskazanych w pkt. 1. jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb realizacji celu, dla którego dane zostały
pozyskane. Dane osobowe udostępnione Sprzedającemu nie będą przekazywane podmiotom trzecim, innym
niż wskazane w Regulaminie (np. firmie kurierskiej, bankom, firmie księgowej), w innym celu niż wskazane
w Regulaminie, bez uzyskania uprzedniej odrębnej zgody Użytkownika. Dane Zamawiających mogą być
udostępniane jedynie uprawnionym do tego podmiotom, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, np.
Państwowej Inspekcji Handlowej, organom ścigania, na ich żądanie. Dane Użytkownika nie będą
przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie podlegają profilowaniu.
4. Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych, w tym praw Użytkownika znajduje się w Polityce
prywatności, która stanowi integralną część Regulaminu.


ROZDZIAŁ IX – POZOSTAŁE POSTANOWIENIA:
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
Rozporządzenia RODO, a w odniesieniu do Konsumentów również Ustawy konsumenckiej.
2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza,
ani nie wyłącza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa państwa
Konsumenta. W przypadku, gdy przepisy prawa państwa Konsumenta są dla niego bardziej korzystne niż
przepisy prawa polskiego, i obowiązują powszechnie, to obowiązują one zarówno Sprzedającego jak i
Zamawiającego będącego Konsumentem w Umowie sprzedaży zawartej na podstawie niniejszego
Regulaminu.

3. Sprzedający jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn (np.
zmiana przepisów prawa, zmiana zasad funkcjonowania Sklepu internetowego). W przypadku wprowadzenia
zmian do niniejszego Regulaminu, Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym
wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (odpowiednia informacja o zmianach w Regulaminie
zostanie umieszczona na stronie Sklepu internetowego.) W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu,
Użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania ze Sklepu internetowego i wypowiedzenia umowy o
świadczenie usług. Nie wyłącza to, ani nie ogranicza prawa Użytkownika do rezygnacji z korzystania ze
Sklepu internetowego w każdym czasie.
4. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub
pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu internetowego.
5. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa. 


Kraków, dnia 08.01.2020 roku.

Polityka prywatności

1. Niniejsza Polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) jest skierowana do użytkowników korzystających z
witryny internetowej dostępnej w domenie www.osky-sklep.pl (zwanej dalej „Sklepem internetowym”)’ i
określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych oraz zabezpieczenie danych osobowych. Polityka ma
charakter informacyjny i stanowi integralną część regulaminu Sklepu internetowego. Wszelkie pojęcia użyte
w Polityce pisane wielką literą mają takie samo znaczenie jak przypisane im w regulaminie Sklepu
internetowego, chyba że co innego wynika z niniejszej Polityki.
2. Administratorem danych osobowych uzyskiwanych ze Sklepu internetowego jest Iwona Gubernat
prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Iwona Gubernat I.M.V. VIDEO pod adresem:
ul. Franciszka Kniaźnina 4, 31-637 Kraków, NIP: 678-111-68-86, REGON 3120912478, e-
mail: firmaosky@gmail.com; telefon kontaktowy: +48  663-549-335, 797-293-937 (zwana dalej jako
„Administrator danych osobowych” lub „Sprzedający”).
3. Użytkownik składając Zamówienie poprzez Sklep internetowy, i/lub kontaktując się ze Sprzedającym
(mailowo, telefonicznie lub za pośrednictwem formularza kontaktowego) - przekazuje Sprzedającemu swoje
dane osobowe (imię i nazwisko, adres, adres email, nr telefonu, ewentualnie nazwa firmy, adres prowadzenia
działalności, NIP, adres IP komputera, z którego korzysta Użytkownik podczas korzystania ze Sklepu
internetowego).
4. Cele i czynności przetwarzania danych osobowych:
4.1. złożenie Zamówienia – podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wykonania Umowy
sprzedaży i dostawy Zamówienia. Dane przekazane podczas składania Zamówienia wykorzystywane są
w celu realizacji zawartej z Zamawiającym Umowy sprzedaży, zaś podstawą prawną ich przetwarzania
jest z art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „Rozporządzeniem RODO”). Dane będą
przetwarzane przez Administratora danych osobowych przez okres niezbędny do wykonania Umowy
sprzedaży, jednak Administrator danych osobowych nadal będzie przechowywał dane Zamawiającego w
celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z odstąpieniem od Umowy sprzedaży,
rozpatrzenia reklamacji, dla celów rozliczeń podatkowych, co stanowi uzasadniony interes
Administratora danych osobowych, o którym mowa w art. 6 ust. 1. lit. f) Rozporządzenia RODO.
Użytkownik może w każdej chwili sprostować swoje dane. Użytkownikowi przysługuje również prawo
do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia RODO;
4.2. kontakt Użytkownika Sklepu internetowego z Administratorem danych osobowych - kontaktując się za
pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie, czy też korzystając z formularza kontaktowego
udostępnionego w zakładce Kontakt w Sklepie internetowym, Użytkownik przekazuje Administratorowi
danych osobowych swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości, swoje imię i nazwisko, nr
telefonu kontaktowego oraz adres. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby Administrator
danych osobowych mógł nawiązać kontakt z Użytkownikiem Sklepu internetowego. Dane Użytkownika
są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Administratorem danych osobowych, na podstawie
czynności żądanych i zainicjowanych przez Użytkownika, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit.
b) Rozporządzenia RODO. Podstawą prawną przetwarzania danych po zakończeniu kontaktu jest
usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w
przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO). Treść korespondencji może podlegać
archiwizacji, Administrator danych osobowych nie jest w stanie jednoznacznie określić, kiedy
korespondencja zostanie usunięta. Użytkownik Sklepu internetowego ma prawo do domagania się
przedstawienia historii korespondencji, jaką prowadził z Administratorem danych osobowych (jeżeli
podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że archiwizacja jest uzasadniona z
uwagi na nadrzędny interes Administratora danych osobowych, np. obrona przed potencjalnymi
roszczeniami ze strony Użytkownika Sklepu internetowego.
5. Administrator danych osobowych może także wykorzystywać dane osobowe Użytkownika Sklepu
internetowego w celu realizacji przez innych ciążących na Administratorze danych osobowych, np. w celu
dochodzenia roszczeń wynikających z Umów sprzedaży, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit.
h) Rozporządzenia RODO - przez okresy przedawnienia roszczeń, określone w przepisach prawa.

6. Administrator danych osobowych informuje, że Użytkownik Sklepu internetowego ma, w każdym czasie,
prawo przenoszenia danych, prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania,
wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a udzielona zgoda na przetwarzanie danych może być
przez Użytkownika Sklepu internetowego cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Administrator danych osobowych może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli istnieją
przesłanki wynikające z przepisów prawa. Użytkownik ma także prawo do wniesienia skargi dot.
przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zasady związane z
realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 Rozporządzenia RODO. Dane

Użytkowników Sklepu internetowego i Zamawiających nie będą podlegały zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
7. Administrator danych osobowych niniejszym informuje także, że nigdy nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie
użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników i Zamawiających w Sklepie internetowym
osobom trzecim innym niż wskazane w niniejszej Polityce, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie
Użytkownika lub Zamawiającego, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w
związku z toczącymi się postępowaniami (np. organów ścigania, Inspekcji Handlowej).
8. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe przekazywane przez Użytkownika lub
Zamawiającego w sposób zgodny z zakresem udzielonego zezwolenia oraz wymogami prawa, w tym
przepisów Rozporządzenia RODO, w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników i
Zamawiających przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem, gwarantując
także poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych. Administrator danych osobowych
zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych osobowych
przekazanych mu przez Użytkownika.
9. Dane osobowe udostępnione Administratorowi nie będą udostępniane podmiotom trzecim, innym niż
wskazane w regulaminie dostępnym w Sklepie internetowym (np. firmie kurierskiej, bankom, firmie
księgowej), w innym celu niż wskazane w regulaminie Sklepu internetowego. Wszystkie podmioty, którym
Administrator danych osobowych powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie
odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.
10. Sklep internetowy zawiera linki do innych stron internetowych nieadministrowanych przez Administratora
danych osobowych (np. Facebook), zatem nie może on ponosić odpowiedzialności, ani za zawartość tychże
stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Administrator
danych osobowych informuje także, że niniejsza Polityka dotyczy tylko Sklepu internetowego oraz że po
przejściu na inne strony, zalecane jest, aby Użytkownik zapoznał się z właściwą danej stronie polityką
prywatności, zanim udostępni tam swoje dane osobowe. Decydując się na przejście na takie strony i
odwiedzenie ich, Użytkownik czyni to na własną odpowiedzialność.
11. Administrator danych osobowych jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszej Polityki z ważnych
przyczyn (np. zmiana przepisów prawa, zmiana zasad składania Zamówień w Sklepie internetowym). W
przypadku wprowadzenia zmian, Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym
wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian - odpowiednia informacja o zmianach w Polityce
zostanie umieszczona w Sklepie internetowym. W razie braku akceptacji zmienionej Polityki, Użytkownik
Sklepu internetowego ma prawo do wypowiedzenia Polityki, a tym samym odmowy dalszego pozostawiania
swoich danych osobowych.
12. Użytkownik proszony jest o niezwłocznie zawiadomienie Administratora danych osobowych o wszelkich
stwierdzonych przez niego naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem ze Sklepu
internetowego. W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków, czy sugestii dotyczących niniejszej
Polityki, żądaniem udostępnienia informacji o Użytkowniku, Zamawiającym, informacji jakie na dane na
temat Użytkownika, Zamawiającego w Sklepie internetowym posiada Administrator danych osobowych oraz
w jakich celach je przetwarza - Użytkownik lub Zamawiający proszony jest o kontakt z Administratorem
danych osobowych mailowo: firmaosky@gmail.com lub telefonicznie: +48 663-549-335, 797-293-937.
Kraków, dnia 08.01.2020 roku